an online Instagram web viewer

#سمکو medias

Photos

سری جدید محصولات samko
با طراحی متفاوت

کاخن مدل:S 001
با قابلیت کوک از روی صفحه
ارسال رایگان به تمام کشور .
دوستان توجه داشته باشید که در 
رنگ آمیزی این ساز به هیچ وجه از برچسب استفاده نشده و از جدیدترین رنگها با مقاومت بسیار بالا استفاده شده.
برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید
Tel:09195809800

#کاخن #cajon #پرکاشن #سمکو
#samko#samkowood
 #سمکووود #کومار #کاخون #خریدکاخن #خریدکاخون #خریدcajon#کومارعربی#آموزش_کاخن#آموزش_کاخون#آموزش_cajon#sellcajo#sell_cajon#کتاب_آموزش_کاخن#کاخن_کودک#
سری جدید محصولات samko با طراحی متفاوت کاخن مدل:S 001 با قابلیت کوک از روی صفحه ارسال رایگان به تمام کشور . دوستان توجه داشته باشید که در رنگ آمیزی این ساز به هیچ وجه از برچسب استفاده نشده و از جدیدترین رنگها با مقاومت بسیار بالا استفاده شده. برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید Tel:09195809800 #کاخن  #cajon  #پرکاشن  #سمکو  #samko #samkowood  #سمکووود  #کومار  #کاخون  #خریدکاخن  #خریدکاخون  #خریدcajon #کومارعربی #آموزش_کاخن #آموزش_کاخون #آموزش_cajon #sellcajo #sell_cajon #کتاب_آموزش_کاخن #کاخن_کودک #
سری جدید محصولات samko
با طراحی متفاوت

کاخن مدل:The king 001
با قابلیت کوک از روی صفحه
ارسال رایگان به تمام کشور .
دوستان توجه داشته باشید که در 
رنگ آمیزی این ساز به هیچ وجه از برچسب استفاده نشده و از جدیدترین رنگها با مقاومت بسیار بالا استفاده شده.
برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید
Tel:09195809800

#کاخن #cajon #پرکاشن #سمکو
#samko#samkowood
 #سمکووود #کومار #کاخون #خریدکاخن #خریدکاخون #خریدcajon#کومارعربی#آموزش_کاخن#آموزش_کاخون#آموزش_cajon#sellcajo#sell_cajon#کتاب_آموزش_کاخن#کاخن_کودک#
سری جدید محصولات samko با طراحی متفاوت کاخن مدل:The king 001 با قابلیت کوک از روی صفحه ارسال رایگان به تمام کشور . دوستان توجه داشته باشید که در رنگ آمیزی این ساز به هیچ وجه از برچسب استفاده نشده و از جدیدترین رنگها با مقاومت بسیار بالا استفاده شده. برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید Tel:09195809800 #کاخن  #cajon  #پرکاشن  #سمکو  #samko #samkowood  #سمکووود  #کومار  #کاخون  #خریدکاخن  #خریدکاخون  #خریدcajon #کومارعربی #آموزش_کاخن #آموزش_کاخون #آموزش_cajon #sellcajo #sell_cajon #کتاب_آموزش_کاخن #کاخن_کودک #
سری جدید محصولات samko
با طراحی متفاوت

کاخن مدل:child 001
با قابلیت کوک از روی صفحه
ارسال رایگان به تمام کشور .
دوستان توجه داشته باشید که در 
رنگ آمیزی این ساز به هیچ وجه از برچسب استفاده نشده و از جدیدترین رنگها با مقاومت بسیار بالا استفاده شده.
برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید
Tel:09195809800

#کاخن #cajon #پرکاشن #سمکو
#samko#samkowood
 #سمکووود #کومار #کاخون #خریدکاخن #خریدکاخون #خریدcajon#کومارعربی#آموزش_کاخن#آموزش_کاخون#آموزش_cajon#sellcajo#sell_cajon#کتاب_آموزش_کاخن#کاخن_کودک#
سری جدید محصولات samko با طراحی متفاوت کاخن مدل:child 001 با قابلیت کوک از روی صفحه ارسال رایگان به تمام کشور . دوستان توجه داشته باشید که در رنگ آمیزی این ساز به هیچ وجه از برچسب استفاده نشده و از جدیدترین رنگها با مقاومت بسیار بالا استفاده شده. برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید Tel:09195809800 #کاخن  #cajon  #پرکاشن  #سمکو  #samko #samkowood  #سمکووود  #کومار  #کاخون  #خریدکاخن  #خریدکاخون  #خریدcajon #کومارعربی #آموزش_کاخن #آموزش_کاخون #آموزش_cajon #sellcajo #sell_cajon #کتاب_آموزش_کاخن #کاخن_کودک #
سری جدید محصولات samko
با طراحی متفاوت

کاخن مدل:UCll-60 001
با قابلیت کوک از روی صفحه
ارسال رایگان به تمام کشور .
دوستان توجه داشته باشید که در 
رنگ آمیزی این ساز به هیچ وجه از برچسب استفاده نشده و از جدیدترین رنگها با مقاومت بسیار بالا استفاده شده.
برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید
Tel:09195809800

#کاخن #cajon #پرکاشن #سمکو
#samko#samkowood
 #سمکووود #کومار #کاخون #خریدکاخن #خریدکاخون #خریدcajon#کومارعربی#آموزش_کاخن#آموزش_کاخون#آموزش_cajon#sellcajo#sell_cajon#کتاب_آموزش_کاخن
سری جدید محصولات samko با طراحی متفاوت کاخن مدل:UCll-60 001 با قابلیت کوک از روی صفحه ارسال رایگان به تمام کشور . دوستان توجه داشته باشید که در رنگ آمیزی این ساز به هیچ وجه از برچسب استفاده نشده و از جدیدترین رنگها با مقاومت بسیار بالا استفاده شده. برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید Tel:09195809800 #کاخن  #cajon  #پرکاشن  #سمکو  #samko #samkowood  #سمکووود  #کومار  #کاخون  #خریدکاخن  #خریدکاخون  #خریدcajon #کومارعربی #آموزش_کاخن #آموزش_کاخون #آموزش_cajon #sellcajo #sell_cajon #کتاب_آموزش_کاخن 
سری جدید محصولات samko
با طراحی متفاوت

کاخن مدل:mci 001
با قابلیت کوک از روی صفحه
ارسال رایگان به تمام کشور .
دوستان توجه داشته باشید که در 
رنگ آمیزی این ساز به هیچ وجه از برچسب استفاده نشده و از جدیدترین رنگها با مقاومت بسیار بالا استفاده شده.
برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید
Tel:09195809800

#کاخن #cajon #پرکاشن #سمکو
#samko#samkowood
 #سمکووود #کومار #کاخون #خریدکاخن #خریدکاخون #خریدcajon#کومارعربی#آموزش_کاخن#آموزش_کاخون#آموزش_cajon#sellcajo#sell_cajon#کتاب_آموزش_کاخن
سری جدید محصولات samko با طراحی متفاوت کاخن مدل:mci 001 با قابلیت کوک از روی صفحه ارسال رایگان به تمام کشور . دوستان توجه داشته باشید که در رنگ آمیزی این ساز به هیچ وجه از برچسب استفاده نشده و از جدیدترین رنگها با مقاومت بسیار بالا استفاده شده. برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید Tel:09195809800 #کاخن  #cajon  #پرکاشن  #سمکو  #samko #samkowood  #سمکووود  #کومار  #کاخون  #خریدکاخن  #خریدکاخون  #خریدcajon #کومارعربی #آموزش_کاخن #آموزش_کاخون #آموزش_cajon #sellcajo #sell_cajon #کتاب_آموزش_کاخن 
سری جدید محصولات samko
با طراحی متفاوت

کاخن مدل:Golden AS 001
با قابلیت کوک از روی صفحه
ارسال رایگان به تمام کشور .
دوستان توجه داشته باشید که در 
رنگ آمیزی این ساز به هیچ وجه از برچسب استفاده نشده و از جدیدترین رنگها با مقاومت بسیار بالا استفاده شده.
برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید
Tel:09195809800

#کاخن #cajon #پرکاشن #سمکو
#samko#samkowood
 #سمکووود #کومار #کاخون #خریدکاخن #خریدکاخون #خریدcajon#کومارعربی#آموزش_کاخن#آموزش_کاخون#آموزش_cajon#sellcajo#sell_cajon#کتاب_آموزش_کاخن
سری جدید محصولات samko با طراحی متفاوت کاخن مدل:Golden AS 001 با قابلیت کوک از روی صفحه ارسال رایگان به تمام کشور . دوستان توجه داشته باشید که در رنگ آمیزی این ساز به هیچ وجه از برچسب استفاده نشده و از جدیدترین رنگها با مقاومت بسیار بالا استفاده شده. برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید Tel:09195809800 #کاخن  #cajon  #پرکاشن  #سمکو  #samko #samkowood  #سمکووود  #کومار  #کاخون  #خریدکاخن  #خریدکاخون  #خریدcajon #کومارعربی #آموزش_کاخن #آموزش_کاخون #آموزش_cajon #sellcajo #sell_cajon #کتاب_آموزش_کاخن 
سری جدید محصولات samko
با طراحی متفاوت

کاخن مدل:UCll-60 001
با قابلیت کوک از روی صفحه
ارسال رایگان به تمام کشور .
دوستان توجه داشته باشید که در 
رنگ آمیزی این ساز به هیچ وجه از برچسب استفاده نشده و از جدیدترین رنگها با مقاومت بسیار بالا استفاده شده.
برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید
Tel:09195809800

#کاخن #cajon #پرکاشن #سمکو
#samko#samkowood
 #سمکووود #کومار #کاخون #خریدکاخن #خریدکاخون #خریدcajon#کومارعربی#آموزش_کاخن#آموزش_کاخون#آموزش_cajon#sellcajo#sell_cajon#کتاب_آموزش_کاخن
سری جدید محصولات samko با طراحی متفاوت کاخن مدل:UCll-60 001 با قابلیت کوک از روی صفحه ارسال رایگان به تمام کشور . دوستان توجه داشته باشید که در رنگ آمیزی این ساز به هیچ وجه از برچسب استفاده نشده و از جدیدترین رنگها با مقاومت بسیار بالا استفاده شده. برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید Tel:09195809800 #کاخن  #cajon  #پرکاشن  #سمکو  #samko #samkowood  #سمکووود  #کومار  #کاخون  #خریدکاخن  #خریدکاخون  #خریدcajon #کومارعربی #آموزش_کاخن #آموزش_کاخون #آموزش_cajon #sellcajo #sell_cajon #کتاب_آموزش_کاخن 
سری جدید محصولات samko
با طراحی متفاوت

کاخن مدل:Golden AS 001
با قابلیت کوک از روی صفحه
ارسال رایگان به تمام کشور .
دوستان توجه داشته باشید که در 
رنگ آمیزی این ساز به هیچ وجه از برچسب استفاده نشده و از جدیدترین رنگها با مقاومت بسیار بالا استفاده شده.
برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید
Tel:09195809800

#کاخن #cajon #پرکاشن #سمکو
#samko#samkowood
 #سمکووود #کومار #کاخون #خریدکاخن #خریدکاخون #خریدcajon#کومارعربی#آموزش_کاخن#آموزش_کاخون#آموزش_cajon#sellcajo#sell_cajon#کتاب_آموزش_کاخن
سری جدید محصولات samko با طراحی متفاوت کاخن مدل:Golden AS 001 با قابلیت کوک از روی صفحه ارسال رایگان به تمام کشور . دوستان توجه داشته باشید که در رنگ آمیزی این ساز به هیچ وجه از برچسب استفاده نشده و از جدیدترین رنگها با مقاومت بسیار بالا استفاده شده. برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید Tel:09195809800 #کاخن  #cajon  #پرکاشن  #سمکو  #samko #samkowood  #سمکووود  #کومار  #کاخون  #خریدکاخن  #خریدکاخون  #خریدcajon #کومارعربی #آموزش_کاخن #آموزش_کاخون #آموزش_cajon #sellcajo #sell_cajon #کتاب_آموزش_کاخن 
سری جدید محصولات samko
با طراحی متفاوت

کاخن مدل:Rock &Roll 001
قیمت:730000تومان
با قابلیت کوک از رو صفحه
ارسال رایگان به تمام کشور .
دوستان توجه داشته باشید که در 
رنگ آمیزی این ساز به هیچ وجه از برچسب استفاده نشده و از جدیدترین رنگها با مقاومت بسیار بالا استفاده شده.
برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید
Tel:09195809800

#کاخن #cajon #پرکاشن #سمکو
#samko#samkowood
 #سمکووود #کومار #کاخون #خریدکاخن #خریدکاخون #خریدcajon#کومارعربی#آموزش_کاخن#آموزش_کاخون#آموزش_cajon#sellcajo#sell_cajon#کتاب_آموزش_کاخن
سری جدید محصولات samko با طراحی متفاوت کاخن مدل:Rock &Roll 001 قیمت:730000تومان با قابلیت کوک از رو صفحه ارسال رایگان به تمام کشور . دوستان توجه داشته باشید که در رنگ آمیزی این ساز به هیچ وجه از برچسب استفاده نشده و از جدیدترین رنگها با مقاومت بسیار بالا استفاده شده. برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید Tel:09195809800 #کاخن  #cajon  #پرکاشن  #سمکو  #samko #samkowood  #سمکووود  #کومار  #کاخون  #خریدکاخن  #خریدکاخون  #خریدcajon #کومارعربی #آموزش_کاخن #آموزش_کاخون #آموزش_cajon #sellcajo #sell_cajon #کتاب_آموزش_کاخن 
سری جدید محصولات samko
با طراحی متفاوت

کاخن مدل:Rock &Roll 001
قیمت:730000تومان
با قابلیت کوک از رو صفحه
ارسال رایگان به تمام کشور .
دوستان توجه داشته باشید که در 
رنگ آمیزی این ساز به هیچ وجه از برچسب استفاده نشده و از جدیدترین رنگها با مقاومت بسیار بالا استفاده شده.
برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید
Tel:09195809800

#کاخن #cajon #پرکاشن #سمکو
#samko#samkowood
 #سمکووود #کومار #کاخون #خریدکاخن #خریدکاخون #خریدcajon#کومارعربی#آموزش_کاخن#آموزش_کاخون#آموزش_cajon#sellcajo#sell_cajon#کتاب_آموزش_کاخن
سری جدید محصولات samko با طراحی متفاوت کاخن مدل:Rock &Roll 001 قیمت:730000تومان با قابلیت کوک از رو صفحه ارسال رایگان به تمام کشور . دوستان توجه داشته باشید که در رنگ آمیزی این ساز به هیچ وجه از برچسب استفاده نشده و از جدیدترین رنگها با مقاومت بسیار بالا استفاده شده. برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید Tel:09195809800 #کاخن  #cajon  #پرکاشن  #سمکو  #samko #samkowood  #سمکووود  #کومار  #کاخون  #خریدکاخن  #خریدکاخون  #خریدcajon #کومارعربی #آموزش_کاخن #آموزش_کاخون #آموزش_cajon #sellcajo #sell_cajon #کتاب_آموزش_کاخن 
❌ فروخته شد❌
سری جدید محصولات samko
با طراحی متفاوت
قیمت : ۶۹۰۰۰۰

کاخن مدل:black lips 001
با قابلیت کوک از رو صفحه
ارسال رایگان به تمام کشور .
دوستان توجه داشته باشید که در 
رنگ آمیزی این ساز به هیچ وجه از برچسب استفاده نشده و از جدیدترین رنگها با مقاومت بسیار بالا استفاده شده.
برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید
Tel:09195809800

#کاخن #cajon #پرکاشن #سمکو
#samko#samkowood
 #سمکووود #کومار #کاخون #خریدکاخن #خریدکاخون #خریدcajon#کومارعربی#آموزش_کاخن#آموزش_کاخون#آموزش_cajon#sellcajo#sell_cajon#کتاب_آموزش_کاخن
❌ فروخته شد❌ سری جدید محصولات samko با طراحی متفاوت قیمت : ۶۹۰۰۰۰ کاخن مدل:black lips 001 با قابلیت کوک از رو صفحه ارسال رایگان به تمام کشور . دوستان توجه داشته باشید که در رنگ آمیزی این ساز به هیچ وجه از برچسب استفاده نشده و از جدیدترین رنگها با مقاومت بسیار بالا استفاده شده. برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید Tel:09195809800 #کاخن  #cajon  #پرکاشن  #سمکو  #samko #samkowood  #سمکووود  #کومار  #کاخون  #خریدکاخن  #خریدکاخون  #خریدcajon #کومارعربی #آموزش_کاخن #آموزش_کاخون #آموزش_cajon #sellcajo #sell_cajon #کتاب_آموزش_کاخن 
سری جدید محصولات samko
با طراحی متفاوت

کاخن مدل:happy time 001
با قابلیت کوک از رو صفحه
ارسال رایگان به تمام کشور .
دوستان توجه داشته باشید که در 
رنگ آمیزی این ساز به هیچ وجه از برچسب استفاده نشده و از جدیدترین رنگها با مقاومت بسیار بالا استفاده شده.
برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید
Tel:09195809800

#کاخن #cajon #پرکاشن #سمکو
#samko#samkowood
 #سمکووود #کومار #کاخون #خریدکاخن #خریدکاخون #خریدcajon#کومارعربی#آموزش_کاخن#آموزش_کاخون#آموزش_cajon#sellcajo#sell_cajon#کتاب_آموزش_کاخن
سری جدید محصولات samko با طراحی متفاوت کاخن مدل:happy time 001 با قابلیت کوک از رو صفحه ارسال رایگان به تمام کشور . دوستان توجه داشته باشید که در رنگ آمیزی این ساز به هیچ وجه از برچسب استفاده نشده و از جدیدترین رنگها با مقاومت بسیار بالا استفاده شده. برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید Tel:09195809800 #کاخن  #cajon  #پرکاشن  #سمکو  #samko #samkowood  #سمکووود  #کومار  #کاخون  #خریدکاخن  #خریدکاخون  #خریدcajon #کومارعربی #آموزش_کاخن #آموزش_کاخون #آموزش_cajon #sellcajo #sell_cajon #کتاب_آموزش_کاخن 
❌ فروخته شد❌
سری جدید محصولات samko
با طراحی متفاوت
قیمت : ۶۹۰۰۰۰

کاخن مدل:black lips 001
با قابلیت کوک از رو صفحه
ارسال رایگان به تمام کشور .
دوستان توجه داشته باشید که در 
رنگ آمیزی این ساز به هیچ وجه از برچسب استفاده نشده و از جدیدترین رنگها با مقاومت بسیار بالا استفاده شده.
برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید
Tel:09195809800

#کاخن #cajon #پرکاشن #سمکو
#samko#samkowood
 #سمکووود #کومار #کاخون #خریدکاخن #خریدکاخون #خریدcajon#کومارعربی#آموزش_کاخن#آموزش_کاخون#آموزش_cajon#sellcajo#sell_cajon#کتاب_آموزش_کاخن
❌ فروخته شد❌ سری جدید محصولات samko با طراحی متفاوت قیمت : ۶۹۰۰۰۰ کاخن مدل:black lips 001 با قابلیت کوک از رو صفحه ارسال رایگان به تمام کشور . دوستان توجه داشته باشید که در رنگ آمیزی این ساز به هیچ وجه از برچسب استفاده نشده و از جدیدترین رنگها با مقاومت بسیار بالا استفاده شده. برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید Tel:09195809800 #کاخن  #cajon  #پرکاشن  #سمکو  #samko #samkowood  #سمکووود  #کومار  #کاخون  #خریدکاخن  #خریدکاخون  #خریدcajon #کومارعربی #آموزش_کاخن #آموزش_کاخون #آموزش_cajon #sellcajo #sell_cajon #کتاب_آموزش_کاخن 
#sanchi
بر کدام داغ بگرید
مادر نجیب ایران.
از صمیم قلب این ضایعه دردناک و سنگین را از طرف کلیه‌ی پرسنل شرکت مهندسی سپند انرژی ماد تسلیت عرض میکنیم به خانواده های داغدار٬ جامعه‌ی دریانوردی و مردم ایران.
روحشان شاد و قرین رحمت الهی.
تحمل این غم برای هر ایرانی سنگین و دردناک است، خدا صبر عنایت کند.
طراح: خانم طراوت نیکی
چاپ شده در نیش خط
#سانچی #ایران_تسلیت #نفت_کش_سانچی #تسلیت_ایران #سپند_انرژی_ماد #سمکو #پیام_تسلیت
#semco #sepand_energy_maad 
#شرکت_مهندسی_سپند_انرژی_ماد
#sanchi  بر کدام داغ بگرید مادر نجیب ایران. از صمیم قلب این ضایعه دردناک و سنگین را از طرف کلیه‌ی پرسنل شرکت مهندسی سپند انرژی ماد تسلیت عرض میکنیم به خانواده های داغدار٬ جامعه‌ی دریانوردی و مردم ایران. روحشان شاد و قرین رحمت الهی. تحمل این غم برای هر ایرانی سنگین و دردناک است، خدا صبر عنایت کند. طراح: خانم طراوت نیکی چاپ شده در نیش خط #سانچی  #ایران_تسلیت  #نفت_کش_سانچی  #تسلیت_ایران  #سپند_انرژی_ماد  #سمکو  #پیام_تسلیت  #semco  #sepand_energy_maad  #شرکت_مهندسی_سپند_انرژی_ماد 
سلاو هاوریان به ریز اوش اولین وینه ی خوم له اینستاگرام دا 
سلام دوستان عزیز اینم از اولین عکس خودم در انستاگرام 1396/ 10/23
#کوردستان #مهاباد #لباس_کوردی #کورد #سمکو #سابلاغ#خوشویستی
جدیدترین محصول samko 
مدل:T30c48 gold
با قابلیت کوک بسیار راحت و قابل دسترس روی صفحه ی ساز فقط با اشاره انگشت ، همراه با کاور
با ارسال رایگان به تمام کشور
قیمت:590000تومان
Tel:09195809800
.
.
.

#کاخن #cajon #پرکاشن #سمکو
#samko#samkowood
 #سمکووود #کومار #کاخون #خریدکاخن #خریدکاخون #خریدcajon#کومارعربی#آموزش_کاخن#آموزش_کاخون#آموزش_cajon#sellcajo#sell_cajon#کتاب_آموزش_کاخن#mehrnaz_dabirzadeh#t#t30c48gold
جدیدترین محصول samko مدل:T30c48 gold با قابلیت کوک بسیار راحت و قابل دسترس روی صفحه ی ساز فقط با اشاره انگشت ، همراه با کاور با ارسال رایگان به تمام کشور قیمت:590000تومان Tel:09195809800 . . . #کاخن  #cajon  #پرکاشن  #سمکو  #samko #samkowood  #سمکووود  #کومار  #کاخون  #خریدکاخن  #خریدکاخون  #خریدcajon #کومارعربی #آموزش_کاخن #آموزش_کاخون #آموزش_cajon #sellcajo #sell_cajon #کتاب_آموزش_کاخن #mehrnaz_dabirzadeh #t #t30c48gold 
❌فروخته شد❌
.
جدیدترین محصول samko 
مدل:T30c48 gold
با قابلیت کوک بسیار راحت و قابل دسترس روی صفحه ی ساز فقط با اشاره انگشت ، همراه با کاور
با ارسال رایگان به تمام کشور
قیمت:590000تومان
Tel:09195809800
.
.
.

#کاخن #cajon #پرکاشن #سمکو
#samko#samkowood
 #سمکووود #کومار #کاخون #خریدکاخن #خریدکاخون #خریدcajon#کومارعربی#آموزش_کاخن#آموزش_کاخون#آموزش_cajon#sellcajo#sell_cajon#کتاب_آموزش_کاخن#mehrnaz_dabirzadeh#t#t30c48gold
❌فروخته شد❌ . جدیدترین محصول samko مدل:T30c48 gold با قابلیت کوک بسیار راحت و قابل دسترس روی صفحه ی ساز فقط با اشاره انگشت ، همراه با کاور با ارسال رایگان به تمام کشور قیمت:590000تومان Tel:09195809800 . . . #کاخن  #cajon  #پرکاشن  #سمکو  #samko #samkowood  #سمکووود  #کومار  #کاخون  #خریدکاخن  #خریدکاخون  #خریدcajon #کومارعربی #آموزش_کاخن #آموزش_کاخون #آموزش_cajon #sellcajo #sell_cajon #کتاب_آموزش_کاخن #mehrnaz_dabirzadeh #t #t30c48gold 
پارت 1
جدیدترین محصول samko 
مدل:T30c48 
با قابلیت کوک بسیار راحت و قابل دسترس روی صفحه ی ساز فقط با اشاره انگشت ، همراه با کاور
با ارسال رایگان به تمام کشور
قیمت: ۶۹۰۰۰۰تومن
Tel:09195809800
.
.
.

#کاخن #cajon #پرکاشن #سمکو
#samko#samkowood
 #سمکووود #کومار #کاخون #خریدکاخن #خریدکاخون #خریدcajon#کومارعربی#آموزش_کاخن#آموزش_کاخون#آموزش_cajon#sellcajo#sell_cajon#کتاب_آموزش_کاخن#merhnaz_dabirzadeh#T30c48_cat
پارت 1 جدیدترین محصول samko مدل:T30c48 با قابلیت کوک بسیار راحت و قابل دسترس روی صفحه ی ساز فقط با اشاره انگشت ، همراه با کاور با ارسال رایگان به تمام کشور قیمت: ۶۹۰۰۰۰تومن Tel:09195809800 . . . #کاخن  #cajon  #پرکاشن  #سمکو  #samko #samkowood  #سمکووود  #کومار  #کاخون  #خریدکاخن  #خریدکاخون  #خریدcajon #کومارعربی #آموزش_کاخن #آموزش_کاخون #آموزش_cajon #sellcajo #sell_cajon #کتاب_آموزش_کاخن #merhnaz_dabirzadeh #T30c48_cat 
شرکت مهندسی سپند انرژی ماد به اطلاع میرساند تعداد محدودی از تجهیزات سیستم Prosafe RS ساخت شرکت ِYokogawa در بسته بندی اصل بهمراه کلیه‌ی گواهینامه های مربوطه در انبار این شرکت جهت فروش با قیمتهای رقابتی موجود میباشد.
جهت دریافت لیست و اطلاعات بیشتر با این شرکت تماس حاصل فرمایید. 
We would like to bring it to your kind notice and it gives us a great pleasure to introduce that some parts of SIS System, Prosafe RS, from Yokogawa is available in our warehouse for sale.
Please do not hesitate to contact us for more information.

#Yokogawa #SIS #Prosafe_RS
 #Sepand_Energy_Maad #Sale #safety_instrumented _system
#فروش #یوکوگاوا #سمکو #فروش_ویژه #سیستم_کنترل
شرکت مهندسی سپند انرژی ماد به اطلاع میرساند تعداد محدودی از تجهیزات سیستم Prosafe RS ساخت شرکت ِYokogawa در بسته بندی اصل بهمراه کلیه‌ی گواهینامه های مربوطه در انبار این شرکت جهت فروش با قیمتهای رقابتی موجود میباشد. جهت دریافت لیست و اطلاعات بیشتر با این شرکت تماس حاصل فرمایید. We would like to bring it to your kind notice and it gives us a great pleasure to introduce that some parts of SIS System, Prosafe RS, from Yokogawa is available in our warehouse for sale. Please do not hesitate to contact us for more information. #Yokogawa  #SIS  #Prosafe_RS  #Sepand_Energy_Maad  #Sale  #safety_instrumented  _system #فروش  #یوکوگاوا  #سمکو  #فروش_ویژه  #سیستم_کنترل 
❌فروخته شد❌
جدیدترین محصول samko
مدل:T30c48 طرح cat
با قابلیت کوک بسیار راحت و قابل دسترس روی صفحه ی ساز فقط با اشاره انگشت ، همراه با کاور
قیمت: ۶۹۰۰۰۰تومن
Tel:09195809800
.
.
.

#کاخن #cajon #پرکاشن #سمکو
#samko#samkowood
 #سمکووود #کومار #کاخون #خریدکاخن #خریدکاخون #خریدcajon#کومارعربی#آموزش_کاخن#آموزش_کاخون#آموزش_cajon#sellcajo#sell_cajon#کتاب_آموزش_کاخن#merhnaz_dabirzadeh#T30c48_cat
❌فروخته شد❌ جدیدترین محصول samko مدل:T30c48 طرح cat با قابلیت کوک بسیار راحت و قابل دسترس روی صفحه ی ساز فقط با اشاره انگشت ، همراه با کاور قیمت: ۶۹۰۰۰۰تومن Tel:09195809800 . . . #کاخن  #cajon  #پرکاشن  #سمکو  #samko #samkowood  #سمکووود  #کومار  #کاخون  #خریدکاخن  #خریدکاخون  #خریدcajon #کومارعربی #آموزش_کاخن #آموزش_کاخون #آموزش_cajon #sellcajo #sell_cajon #کتاب_آموزش_کاخن #merhnaz_dabirzadeh #T30c48_cat 
ساز آقای درویش وند به دستشون رسید 
زحمت کشیدن عکس فرستادن به همراه گیتارشون با امضا زنده یاد مرتضی پاشایی و بنیامین 
#کاخن#cajon#پرکاشن#سمکو#samko#samkowood#سمکووود#کومار #komar

کاخن سمکو samko 
ارسال به تمام کشور
09195809800

@samkowood
@mahdidarvishvand
@benyaminmusicband_fans
@mortezapashaeioriginal

#کاخن #cajon #پرکاشن #سمکو
#samko#samkowood
 #سمکووود #کومار #کاخون #خریدکاخن #خریدکاخون #خریدcajon#کومارعربی#آموزش_کاخن#آموزش_کاخون#آموزش_cajon#sellcajo#sell_cajon#کتاب_آموزش_کاخن#merhnaz_dabirzadeh
ساز آقای درویش وند به دستشون رسید زحمت کشیدن عکس فرستادن به همراه گیتارشون با امضا زنده یاد مرتضی پاشایی و بنیامین #کاخن #cajon #پرکاشن #سمکو #samko #samkowood #سمکووود #کومار  #komar  کاخن سمکو samko ارسال به تمام کشور 09195809800 @samkowood @mahdidarvishvand @benyaminmusicband_fans @mortezapashaeioriginal #کاخن  #cajon  #پرکاشن  #سمکو  #samko #samkowood  #سمکووود  #کومار  #کاخون  #خریدکاخن  #خریدکاخون  #خریدcajon #کومارعربی #آموزش_کاخن #آموزش_کاخون #آموزش_cajon #sellcajo #sell_cajon #کتاب_آموزش_کاخن #merhnaz_dabirzadeh 
خرید آقای بنفشی از سنندج امروز تیپاکس شد فردا صبح میرسه دستشون
مبارکشون باشه

@zhian.b69

#کاخن #cajon #پرکاشن #سمکو
#samko#samkowood
 #سمکووود #کومار #کاخون #خریدکاخن #خریدکاخون #خریدcajon#کومارعربی#آموزش_کاخن#آموزش_کاخون#آموزش_cajon#sellcajo#sell_cajon#کتاب_آموزش_کاخن#merhnaz_dabirzadeh
❌فروخته شد❌
.
.
فقط ۴۹۹۰۰۰ تومان

کاخن سمکو samko 
ارسال به تمام نقاط ایران
09195809800 کومار عربی

#کاخن #cajon #پرکاشن #سمکو
#samko#samkowood
 #سمکووود #کومار #کاخون #خریدکاخن #خریدکاخون #خریدcajon#کومارعربی#آموزش_کاخن#آموزش_کاخون#آموزش_cajon#sellcajo#sell_cajon#کتاب_آموزش_کاخن#merhnaz_dabirzadeh
پایه های قابل تنظیم سفارشی البته در صورتی که خودتون سفارش بدین این پایه ها رو روی سازتون نصب میکنیم

#کاخن#cajon#پرکاشن#سمکو#samko#samkowood#سمکووود#کومار #komar

کاخن سمکو samko 
ارسال به تمام نقاط ایران
09195809800 کومار عربی
#کاخن#cajon#پرکاشن#سمکو#samko#samkowood#سمکووود#کومار #komar

کاخن سمکو samko 
ارسال به تمام نقاط ایران
09195809800 کومار عربی
🌺:دیـــیاری کۆری ھونەر 
@semko_mirzapor_official 
@hersh.mostafazadeh 
@honar.group 
@naser.darbaye 
#semko #سمکو #honari_ha #muzikkurdi #kurdmusic #newsong #studio #instamuzik #kurdmusic #boukan #folklure #persian #iran #pmc #pmcmusic #mahabad #peranshar #sardasht #korg #muzik #halparke #بوکان #کرمانشاه #موسیقا #گۆرانی
میهمانان نمک نشناس

خانا شهر در تجاوز

#خانا
#استحاله
#اشغال
#تجاوز
#پیرانشهر
#شهر در تجاوز
#زورگویی
#نقشه ی انگلستان و اسرائیل
#آذربایجان غربی
#رضاخان
#زدودن نام های ترکی
#حزب دموکرات کردستان
# اسماعیل آقا سمیتقو
#سمکو شکاک
# مهاجر از حلب سوریه
# شاه طهماسب صفوی 
۱۳۴۷# “خانا” در زبان ترکی معاصر آذربایجان به معنی تل خاک در تاکستانها، هر یک از کرتهای بزرگ در تاکستان که به صورت تلی از خاک بوده و شاخه های تاک به ردیف روی آنها کاشته می شوند، ردیف تل خاک و کرت و ….. است.
اهالی و سکنه ی اصلی این شهر(ترکها) در اثر آزار و اذیت فراوان، قتل، تجاوز، و تهدید کردها مجبور به ترک وطن و شهر خود شدند. 
نام این شهر در سال ۱۳۴۷ توسط پهلوی ملعون به نام جعلی پیرانشهر تغییر نام یافت.
میهمانان نمک نشناس خانا شهر در تجاوز #خانا  #استحاله  #اشغال  #تجاوز  #پیرانشهر  #شهر  در تجاوز #زورگویی  #نقشه  ی انگلستان و اسرائیل #آذربایجان  غربی #رضاخان  #زدودن  نام های ترکی #حزب  دموکرات کردستان # اسماعیل آقا سمیتقو #سمکو  شکاک # مهاجر از حلب سوریه # شاه طهماسب صفوی ۱۳۴۷# “خانا” در زبان ترکی معاصر آذربایجان به معنی تل خاک در تاکستانها، هر یک از کرتهای بزرگ در تاکستان که به صورت تلی از خاک بوده و شاخه های تاک به ردیف روی آنها کاشته می شوند، ردیف تل خاک و کرت و ….. است. اهالی و سکنه ی اصلی این شهر(ترکها) در اثر آزار و اذیت فراوان، قتل، تجاوز، و تهدید کردها مجبور به ترک وطن و شهر خود شدند. نام این شهر در سال ۱۳۴۷ توسط پهلوی ملعون به نام جعلی پیرانشهر تغییر نام یافت.
برای کمک به زلزله‌زدگان غرب کشور، گروه خونی O منفی اهدا کنید. سازمان انتقال خون از دارندگان گروه خونی Oمنفی برای اهدای خون در مناطق زلزله زده از مردم دعوت کرده است .

#زلزله_غرب_کشور
#زلزله_کرمانشاه #بحران #کمک_به_هموطن #اضطراری #اهدا_خون #اهدا_زندگی #کردستان #کم_حرف_بزنیم_و_کمی_عمل_کنیم #زلزله_سرپل_ذهاب #پیام_همدردی #o_منفی #گروه_خونی_او_منفی #ضروری #درخواست_کمک #زلزله #شرکت_مهندسی_سپند_انرژی_ماد #سمکو #semco #sepand_energy_maad
برای کمک به زلزله‌زدگان غرب کشور، گروه خونی O منفی اهدا کنید. سازمان انتقال خون از دارندگان گروه خونی Oمنفی برای اهدای خون در مناطق زلزله زده از مردم دعوت کرده است . #زلزله_غرب_کشور  #زلزله_کرمانشاه  #بحران  #کمک_به_هموطن  #اضطراری  #اهدا_خون  #اهدا_زندگی  #کردستان  #کم_حرف_بزنیم_و_کمی_عمل_کنیم  #زلزله_سرپل_ذهاب  #پیام_همدردی  #o_منفی  #گروه_خونی_او_منفی  #ضروری  #درخواست_کمک  #زلزله  #شرکت_مهندسی_سپند_انرژی_ماد  #سمکو  #semco  #sepand_energy_maad 
شرکت مهندسی سپند انرژی ماد [سمکو] در زمینه‌ی تامین، نصب و راه اندازی تجهیزات ابزاردقیق فعالیت مینماید. 
این شرکت ارائه دهنده‌ی انواع فشار سنج های رایج و خاص در صنایع مختلف میباشد.

#pressure_transmitter #differential_pressure_transmitter
#capilary
#yokogawa #endress_hauser #vega #rosemount #siemens #abb 
#شرکت_سپند_انرژی_ماد #سمکو #تامین_تجهیزات_ابزاردقیق #فروش_ابزاردقیق_در_ایران
#فشار_سنج #اختلاف_فشار_سنج #sepand_energy_maad #semco_iran #semco
شرکت مهندسی سپند انرژی ماد [سمکو] در زمینه‌ی تامین، نصب و راه اندازی تجهیزات ابزاردقیق فعالیت مینماید. این شرکت ارائه دهنده‌ی انواع فشار سنج های رایج و خاص در صنایع مختلف میباشد. #pressure_transmitter  #differential_pressure_transmitter  #capilary  #yokogawa  #endress_hauser  #vega  #rosemount  #siemens  #abb  #شرکت_سپند_انرژی_ماد  #سمکو  #تامین_تجهیزات_ابزاردقیق  #فروش_ابزاردقیق_در_ایران  #فشار_سنج  #اختلاف_فشار_سنج  #sepand_energy_maad  #semco_iran  #semco 
YOKOGAWA FCN-500: Dual redundant configurable PLC/RTU

High reliability and high speed are essential for the systems that control your critical processes. The dual redundant model of the field control node (FCN) autonomous controller ensures that these processes continue without interruption even when a module is replaced.

Exclusive features for FCN-500 -Modular type PLC/RTU
-Wider operation temperature (-20 to 70 ℃*)
-Dual redundant configuration for CPU unit, power supply unit, and control networks
-4 network ports model available
-Improved file system stability in case of power failure
- maintenance capability using SD card
-Online changeable battery

#semco_iran #sepand_energy_maad #engineering #supply #construction #industrial_automation_iran #SCADA #Telemetry #Fast_tools #RTU #iran #طراحی #تامین #نصب_و_راه_اندازی #سپندانرژی #سمکو #اسکادا #تله_متری #یوکوگاوا #فروش_محصولات_یوکوگاوا_در_ایران #فروش_تجهیزات_صنعتی #سیستم_کنترل
YOKOGAWA FCN-500: Dual redundant configurable PLC/RTU High reliability and high speed are essential for the systems that control your critical processes. The dual redundant model of the field control node (FCN) autonomous controller ensures that these processes continue without interruption even when a module is replaced. Exclusive features for FCN-500 -Modular type PLC/RTU -Wider operation temperature (-20 to 70 ℃*) -Dual redundant configuration for CPU unit, power supply unit, and control networks -4 network ports model available -Improved file system stability in case of power failure - maintenance capability using SD card -Online changeable battery #semco_iran  #sepand_energy_maad  #engineering  #supply  #construction  #industrial_automation_iran  #SCADA  #Telemetry  #Fast_tools  #RTU  #iran  #طراحی  #تامین  #نصب_و_راه_اندازی  #سپندانرژی  #سمکو  #اسکادا  #تله_متری  #یوکوگاوا  #فروش_محصولات_یوکوگاوا_در_ایران  #فروش_تجهیزات_صنعتی  #سیستم_کنترل 
کاخون به زبان اسپانیایی یعنی جعبه، این ساز قدمت زیادی ندارد و تاریخچه پیدایش آن کم است.
در ابتدا کولی‌های اسپانیایی به همراه رقص و آواز و عضو جدا نشدنی موسیقی فلامینکو یعنی گیتار، بر روی جعبه‌های میوه ریتم اجرا می‌کردند و به مرور زمان حالت ساز گونه به خود گرفت و به کاخون امروزی تبدیل شد.

#کاخن#cajon#پرکاشن#سمکو#samko#samko-wood#سمکو_وود #کومار #komar
کاخون به زبان اسپانیایی یعنی جعبه، این ساز قدمت زیادی ندارد و تاریخچه پیدایش آن کم است. در ابتدا کولی‌های اسپانیایی به همراه رقص و آواز و عضو جدا نشدنی موسیقی فلامینکو یعنی گیتار، بر روی جعبه‌های میوه ریتم اجرا می‌کردند و به مرور زمان حالت ساز گونه به خود گرفت و به کاخون امروزی تبدیل شد. #کاخن #cajon #پرکاشن #سمکو #samko #samko -wood#سمکو_وود  #کومار  #komar 
شرکت مهندسی سپند انرژی ماد (سهامی خاص) [سمکو] فعال در زمینه برق و مخابرات جهت بخش باراریابی و فروش تمایل به همکاری با افراد جوان و فعال، با روابط عمومی بالا دارد.
Job@semco.co.ir

#آگهی_استخدام #بازاریابی #فروش #کارشناس_بازاریابی #کارشناس_فروش #برق #مخابرات #روزنامه_همشهری #۲۹-۰۷-۹۶ #آگهی #سمکو #شرکت_مهندسی_سپند_انرژی_ماد
شرکت مهندسی سپند انرژی ماد (سهامی خاص) [سمکو] فعال در زمینه برق و مخابرات جهت بخش باراریابی و فروش تمایل به همکاری با افراد جوان و فعال، با روابط عمومی بالا دارد. Job@semco.co.ir #آگهی_استخدام  #بازاریابی  #فروش  #کارشناس_بازاریابی  #کارشناس_فروش  #برق  #مخابرات  #روزنامه_همشهری  #۲۹ -۰۷-۹۶ #آگهی  #سمکو  #شرکت_مهندسی_سپند_انرژی_ماد 
Outdoor HMI

The Simatic HMI TP1500 Comfort Outdoor Panel from Siemens can withstand extreme conditions.

Readable in any ambient condition, the device can be used in a wide range of temperatures, from -22° F to 140° F (-30 to 60 ºC) and up to 90 percent humidity. It is IP66 and UV protected, and features automatic dimming as well as a non-reflective, anti-glare front. High-resolution 7-inch or 15-inch widescreen displays, with an aspect ratio of 16:9 and up to 16 million colors, present detailed and manageable complex process or plant images. The panel can be mounted upright and operated in portrait mode, allowing a wide range of plant or machine installation options. In the event of a power failure, the panel ensures maximum data security by storing sufficient energy to exit all active archives without errors and to back up the data. The panel has comprehensive certifications for use in hazardous areas, according to Ex2/22, FM Class I Div. 2 or for shipbuilding applications.

#automation_world #sepand_energy_maad #engineering #SEMCO #industrial_automation #control_systems
#سمکو #شرکت_مهندسی_سپند_انرژی_ماد #اخبار_دنیای_اتوماسیون #اتوماسیون_صنعتی #مهندسی
@semco.co.ir
Outdoor HMI The Simatic HMI TP1500 Comfort Outdoor Panel from Siemens can withstand extreme conditions. Readable in any ambient condition, the device can be used in a wide range of temperatures, from -22° F to 140° F (-30 to 60 ºC) and up to 90 percent humidity. It is IP66 and UV protected, and features automatic dimming as well as a non-reflective, anti-glare front. High-resolution 7-inch or 15-inch widescreen displays, with an aspect ratio of 16:9 and up to 16 million colors, present detailed and manageable complex process or plant images. The panel can be mounted upright and operated in portrait mode, allowing a wide range of plant or machine installation options. In the event of a power failure, the panel ensures maximum data security by storing sufficient energy to exit all active archives without errors and to back up the data. The panel has comprehensive certifications for use in hazardous areas, according to Ex2/22, FM Class I Div. 2 or for shipbuilding applications. #automation_world  #sepand_energy_maad  #engineering  #SEMCO  #industrial_automation  #control_systems  #سمکو  #شرکت_مهندسی_سپند_انرژی_ماد  #اخبار_دنیای_اتوماسیون  #اتوماسیون_صنعتی  #مهندسی  @semco.co.ir
Vortex Flowmeter

The digitally based Sitrans FX330 Vortex flowmeter from Siemens is suitable for HVAC and auxiliary systems and is versatile enough for use in many process applications.

he instrument combines flow, pressure and temperature monitoring into one two-wire device, providing accurate standard volumetric and mass flow measurement of steam, gases and liquids as an "all-in-one solution" with integrated temperature and pressure compensation. This allows for detection over a wide range of process values all in one unit, including volume flow, mass flow, standard volume flow, density, temperature, pressure and heat energy. The unit meets IEC 61508 SIL 2 safety standards, and is suitable for use in hazardous areas. Its integrated reduction of nominal diameter permits a large turndown ratio, reducing installation cost, while redundant data management allows exchange of electronics without loss of calibration/configuration data. The ability to do gross and net heat calculation supports advanced energy management. Units are also now available with remote mount transmitters, which allows for the placement of remote mounted Vortex sensors into higher temperature applications with temperatures as high as 464 ºF (240 ºC). They are suggested for use in a broad range of industries including Chemical, HVAC, Food and Beverage, Oil & Gas and Water and Wastewater.
#instrumentation_news #semco #automation_world #sepand_energy_maad #instrumentation #siemens #fx330 @semco.co.ir
#سمکو #شرکت_مهندسی_سپند_انرژی_ماد #اخبار_دنیای_اتوماسیون #اتوماسیون_صنعتی #مهندسی #اخبار_دنیای_ابزاردقیق #زیمنس #فلومتر_ورتکس #فلومتر #فروش_ابزاردقیق #نفت_گاز #نفت_و_گاز
Vortex Flowmeter The digitally based Sitrans FX330 Vortex flowmeter from Siemens is suitable for HVAC and auxiliary systems and is versatile enough for use in many process applications. he instrument combines flow, pressure and temperature monitoring into one two-wire device, providing accurate standard volumetric and mass flow measurement of steam, gases and liquids as an "all-in-one solution" with integrated temperature and pressure compensation. This allows for detection over a wide range of process values all in one unit, including volume flow, mass flow, standard volume flow, density, temperature, pressure and heat energy. The unit meets IEC 61508 SIL 2 safety standards, and is suitable for use in hazardous areas. Its integrated reduction of nominal diameter permits a large turndown ratio, reducing installation cost, while redundant data management allows exchange of electronics without loss of calibration/configuration data. The ability to do gross and net heat calculation supports advanced energy management. Units are also now available with remote mount transmitters, which allows for the placement of remote mounted Vortex sensors into higher temperature applications with temperatures as high as 464 ºF (240 ºC). They are suggested for use in a broad range of industries including Chemical, HVAC, Food and Beverage, Oil & Gas and Water and Wastewater. #instrumentation_news  #semco  #automation_world  #sepand_energy_maad  #instrumentation  #siemens  #fx330  @semco.co.ir #سمکو  #شرکت_مهندسی_سپند_انرژی_ماد  #اخبار_دنیای_اتوماسیون  #اتوماسیون_صنعتی  #مهندسی  #اخبار_دنیای_ابزاردقیق  #زیمنس  #فلومتر_ورتکس  #فلومتر  #فروش_ابزاردقیق  #نفت_گاز  #نفت_و_گاز 
#کاخن#cajon#پرکاشن#سمکو#samko#samko-wood#سمکو_وود #کومار #komar
✔فروخته شد✔
اینم پیچ پیشی 
@eti.pishi.cat
❌فروخته شد❌
#کاخن#cajon#پرکاشن#سمکو#samko#samko-wood#سمکو-وود#کومار #komar
دوستان علاقه مند لطفا پیج دوست عزیز و هنرمند بنده 
استاد کومار عربی که با برند سمکو کاخن های دست ساز دارن رو فالو کنین و از کاخن ها دیدن کنید و حمایت ❤❤ سپاس 🌷🌷 کومار جان موفق باشی ❤🌷
در ضمن خودم جز مشتری هاش هستم 😁
#شکیب #موسیقی #کاخن #کوبه_اى #جعبه #سمکو #دست_ساز #گیتار #موزیک #سازنده #نوازنده #دوستی #عشق #کومار #ضرب
دوستان علاقه مند لطفا پیج دوست عزیز و هنرمند بنده استاد کومار عربی که با برند سمکو کاخن های دست ساز دارن رو فالو کنین و از کاخن ها دیدن کنید و حمایت ❤❤ سپاس 🌷🌷 کومار جان موفق باشی ❤🌷 در ضمن خودم جز مشتری هاش هستم 😁 #شکیب  #موسیقی  #کاخن  #کوبه_اى  #جعبه  #سمکو  #دست_ساز  #گیتار  #موزیک  #سازنده  #نوازنده  #دوستی  #عشق  #کومار  #ضرب 
((فروخته شد))
کاخن samko 
مدل sa3
بدنه مالزی 
قابلیت کوک دارد
کاور دارد
قیمت ۴۹۰هزار تومان 
۰۹۱۹۵۸۰۹۸۰۰ #کاخن#cajon#پرکاشن#سمکو#samko#samko-wood#سمکو-وود#کومارعربی #komar
((فروخته شد))
کاخنsamko
مدل sk2
متریال درجه یک
صفحه تمام چوب نایاب و زیبای چیلی ایتالیایی
قابلیت کوک دارد
قیمت۶۹۰هزار تومان

#کاخن #موزیک #کومار #سمکو #سمکو_وود #موسیقی #نوازندگان #کوبه_ای

#samkowood #samko #music #komar#ritmo
 #handy #tempo
#کاخن#cajon#پرکاشن#سمکو#samko#samko-wood#سمکو-وود#کومارعربی#komar

کاخن سمکو 
با متریال عالی
دو نوع قابلیت کوک
قیمت 490هزار تومان
ارسال به تمام ایران
09195809800کومار عربی
#کاخن#cajon#پرکاشن#سمکو#samko#samko-wood#سمکو-وود#کومار #komar

کاخن سمکو samko
دو نوع قابلیت کوک
قیمت:720 هزار تومان 
ارسال به تمام نقاط ایران
09195809800 کومار عربی
✔فروخته شد✔

#کاخن#cajon#پرکاشن#سمکو#samko#samko-wood#سمکو-وود#کومار #komar
بدنه خام(رنگ نشده) طرحهای جدید کاخن samko ✔فروخته شد✔
09195809800

#کاخن#cajon#پرکاشن#سمکو#samko#samko-wood#سمکو-وود#
اگر بدانید مردم هزاران بار بیشتر
به یک سردرد معمولی خود اهمیت می‌دهند
تا به خبر مرگ من و شما ... دیگر نگران نخواهید شد
که درباره‌ی شما چه فکری می‌کنند !

دیل کارنگی
#quotes #dailyquote #شرکت_مهندسی_سپند_انرژی_ماد #semco #سمکو
.....فروخته شد......... #کاخن#سمکو#cajon#samko..
✔فروخته شد✔
دهم تیرماه روز ملی صنعت و معدن بر تمام صنعتگران و تلاشگران ایران عزیز، گرامی باد.
#دهم_تیر #روزملی_صنعت_معدن #شرکت_مهندسی_سپند_انرژی_ماد #سمکو
یکی از فعالیتهای بخش مخابرات شرکت، نصب و راه اندازی انواع دکل و سیستمهای مخابراتی شبکه های پرسرعت موبایل میباشد.
#bts #huawei #ericsson #همراه_اول #ایرانسل #رایتل #مبین_نت #نصب_دکل #راه_اندازی_شبکه_موبایل #LTE #4G #3G#
#سپند_انرژی_ماد #بخش_مخابرات #سمکو #دکل #موبایل
دپارتمان برق زمینه های فعالیت در بخش برق عبارتند از: 
احداث نیروگاه
احداث پست های فشار قوی، متوسط و ضعیف
احداث پروژه های خطوط انتقال نیرو
احداث نیروگاه های مولد کوچک CCHP
احداث GIS, Control Room, SUB Stattion
​همچنین این واحد زمینه طراحی و تامین تجهیزات مورد نیاز صنعت برق با بازارهای هدف و همچنین بهینه سازی مصرف انرژی فعالیت مینماید.فعالیتهای
مهندسی عمدتا" در این بخش شامل طراحی پایه و جزییات در محل دفتر فنی صورت می پذیرد.
محصولات این واحد شامل انواع تابلو های فشار قوی متوسط و فشار قوی ضعیف، MCC ، فشار متوسط کمپک، سافت استارترهای ولتاژ پایین و متوسط
بصورت فیکس و کشویی، حفاظت پست های برق و سیستم های اصلاح ضریب قدرت می باشد.
#شرکت_مهندسی_سپند_انرژی_ماد #سمکو #برق #نیروگاه #راه_اندازی #پست_توزیع #پست_فوق_توزیع #GIS #تابلو_برق #63KV #11KV#230KV #نگهداری_شبکه-برق #فشار_قوی #_فشار_متوسط #فشار_ضعیف #سافت_استارتر #نیروگاه #فروش #بازرگانی
دپارتمان برق زمینه های فعالیت در بخش برق عبارتند از: احداث نیروگاه احداث پست های فشار قوی، متوسط و ضعیف احداث پروژه های خطوط انتقال نیرو احداث نیروگاه های مولد کوچک CCHP احداث GIS, Control Room, SUB Stattion ​همچنین این واحد زمینه طراحی و تامین تجهیزات مورد نیاز صنعت برق با بازارهای هدف و همچنین بهینه سازی مصرف انرژی فعالیت مینماید.فعالیتهای مهندسی عمدتا" در این بخش شامل طراحی پایه و جزییات در محل دفتر فنی صورت می پذیرد. محصولات این واحد شامل انواع تابلو های فشار قوی متوسط و فشار قوی ضعیف، MCC ، فشار متوسط کمپک، سافت استارترهای ولتاژ پایین و متوسط بصورت فیکس و کشویی، حفاظت پست های برق و سیستم های اصلاح ضریب قدرت می باشد. #شرکت_مهندسی_سپند_انرژی_ماد  #سمکو  #برق  #نیروگاه  #راه_اندازی  #پست_توزیع  #پست_فوق_توزیع  #GIS  #تابلو_برق  #63KV  #11KV #230KV  #نگهداری_شبکه -برق #فشار_قوی  #_فشار_متوسط  #فشار_ضعیف  #سافت_استارتر  #نیروگاه  #فروش  #بازرگانی 
بازرگاني 
بخش بازرگانی با در اختیار داشتن ترکیب کاملی از کارشناسان فنی و بازرگانی و بهره گیری از ارتباط با مجموعه ای از معتبرترین تولید کنندگان،
توانایی تامین و تحویل اقلام مورد نیاز شما را در اسرع وقت وبا بهترین شرایط مالی و فنی دارا می باشد. 
ویژگی های ممتاز بخش بازرگانی
 تحویل به موقع کالاهای مورد تقاضا
قیمت مناسب
ارتباط با تولید کنندگان معتبر
فروش کلی و جزئی
فروش ارزی و ریالی
مشاوره و راهنمایی فنی
ارائه پیشنهاد قیمت به صورت مجموعه کامل(package offering)
بهره گیری از کارشناسان مجرب
آموزش های فنی
انعطاف پذیری
خدمات پس از فروش
تحویل در کوتاه ترین زمان
تنگنای زمانی یکی از مهمترین عوامل ایجاد تاخیر در روند اجرای پروژه ها و فعالیت های صنعتی است.اولویت نخست بخش بازرگانی
،تحویل در کمترین زمان وطبق زمان توافقی در قرارداد می باشد. 
تولید کنندگان معتبر
از آنجایی که بخش بازرگانی تامین تجهیزات داخلی پروژه های در دست اجرای بخش های تخصصی را بعهده دارد، لذا با مجموعه ای از
مطرح ترین و معتبرترین تولید کنندگان داخلی و خارجی در ارتباط تنگاتنگ می باشد. این ارتباط امکان تامین اقلام مورد نیاز مشتریان را از 
منابع مختلف فراهم می نماید. 
ارائه پیشنهاد قیمت به صورت بسته کامل
جهت تسهیل کار مشتریان در خریدهای پروزه ای، بخش بازرگانی به واسطه برخورداری از دپارتمان های تخصصی و ارتباط با تولید کنندگان
مختلف، راسا اقدام به جمع آوری قیمت اقلام متنوع در خواستی نموده و پیشنهاد مالی – فنی را به صورت کامل ارائه مینماید. 
انعطاف پذیری در برآورده کردن نیازهای مشتریان 
با توجه به این که مشتری مداری یکی از ارکان اصلی بخش بازرگانی می باشد، لذا همواره نیازهای مشتریان بر اساس شرایط و ضوابط آنها برآورده میشود. حق با مشتری است. 
قیمت مناسب
بخش بازرگانی با توجه به حجم بالای مبادلات تجاری با تولیدکنندگان مختلف ، از اعتبار و قدرت مالی خوبی برخوردار بوده و توانایی تامین
تجهیزات با بهترین قیمت های رقابتی را دارا می باشد.
دیگر زمینه های فعالیت بخش بازرگانی:
ارائه خدمات و سرویس های فنی- بازرگانی
آموزش
ترخیص، حمل و تحویل کالا
#شرکت_مهندسی_سپند_انرژی_ماد #سمکو #بازرگانی_نفت_گاز_پتروشیمی #برق #ابزاردقیق #سیستم_کنترل #مخابرات #هوشمند_سازی_ساختمان
بازرگاني بخش بازرگانی با در اختیار داشتن ترکیب کاملی از کارشناسان فنی و بازرگانی و بهره گیری از ارتباط با مجموعه ای از معتبرترین تولید کنندگان، توانایی تامین و تحویل اقلام مورد نیاز شما را در اسرع وقت وبا بهترین شرایط مالی و فنی دارا می باشد. ویژگی های ممتاز بخش بازرگانی تحویل به موقع کالاهای مورد تقاضا قیمت مناسب ارتباط با تولید کنندگان معتبر فروش کلی و جزئی فروش ارزی و ریالی مشاوره و راهنمایی فنی ارائه پیشنهاد قیمت به صورت مجموعه کامل(package offering) بهره گیری از کارشناسان مجرب آموزش های فنی انعطاف پذیری خدمات پس از فروش تحویل در کوتاه ترین زمان تنگنای زمانی یکی از مهمترین عوامل ایجاد تاخیر در روند اجرای پروژه ها و فعالیت های صنعتی است.اولویت نخست بخش بازرگانی ،تحویل در کمترین زمان وطبق زمان توافقی در قرارداد می باشد. تولید کنندگان معتبر از آنجایی که بخش بازرگانی تامین تجهیزات داخلی پروژه های در دست اجرای بخش های تخصصی را بعهده دارد، لذا با مجموعه ای از مطرح ترین و معتبرترین تولید کنندگان داخلی و خارجی در ارتباط تنگاتنگ می باشد. این ارتباط امکان تامین اقلام مورد نیاز مشتریان را از منابع مختلف فراهم می نماید. ارائه پیشنهاد قیمت به صورت بسته کامل جهت تسهیل کار مشتریان در خریدهای پروزه ای، بخش بازرگانی به واسطه برخورداری از دپارتمان های تخصصی و ارتباط با تولید کنندگان مختلف، راسا اقدام به جمع آوری قیمت اقلام متنوع در خواستی نموده و پیشنهاد مالی – فنی را به صورت کامل ارائه مینماید. انعطاف پذیری در برآورده کردن نیازهای مشتریان با توجه به این که مشتری مداری یکی از ارکان اصلی بخش بازرگانی می باشد، لذا همواره نیازهای مشتریان بر اساس شرایط و ضوابط آنها برآورده میشود. حق با مشتری است. قیمت مناسب بخش بازرگانی با توجه به حجم بالای مبادلات تجاری با تولیدکنندگان مختلف ، از اعتبار و قدرت مالی خوبی برخوردار بوده و توانایی تامین تجهیزات با بهترین قیمت های رقابتی را دارا می باشد. دیگر زمینه های فعالیت بخش بازرگانی: ارائه خدمات و سرویس های فنی- بازرگانی آموزش ترخیص، حمل و تحویل کالا #شرکت_مهندسی_سپند_انرژی_ماد  #سمکو  #بازرگانی_نفت_گاز_پتروشیمی  #برق  #ابزاردقیق  #سیستم_کنترل  #مخابرات  #هوشمند_سازی_ساختمان 
اتوماسیون صنعتی و کنترل این بخش با تکیه بر پیشرفته ترین فناوری روز دنیا با ارائه راحل های جامع و بهینه می توانند پروسه های صنعتی و فرآیندی را در بخشهای مختلف صنعت
نظیر نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاه، سیمان، فولاد، آب و فاضلاب را کنترل نمایند. برخی از توانمندیهای این واحد به شرح ذیل می باشد: 
طراحی و پیاده سازی و برنامه نویسی سیستم های کنترل (DCS,ESD,FCS,F&G).
توسعه، بهینه سازی و جایگزینی سیستم های کنترل نیوماتیک وآنالوگ واحد های فرآیندی در حال کار به DCS یا DCS مبتنی بر Field bus.
طراحی و پیاده سازی سیستم های جمع آوری اطلاعات بصورت Remote I\O.
طراحی و پیاده سازی سیستم های مانیتورینگ HMI
سیستم های کنترل Building Management System (BMS)
طراحی و پیاده سازی انواع شبکه های صنعتی متداول از قبیل:
Profibus, Industrial Ethernet, Modbus, Foundation Fieldbus, Device NET, DNP3
طراحی و پیاده سازی سیستم های کنترل و مانیتورینگ

approval)

#سیستم_کنترل #مانیتورینگ #DCS #ESD #FGS #ICSS #BMS #PDCS #SCADA #PCS #صنعتی #نفت_گاز_پتروشیمی #شرکت_مهندسی_سپند_انرژی_ماد #سمکو #نصب_و_راه_اندازی_سیستم_کنترل
اتوماسیون صنعتی و کنترل این بخش با تکیه بر پیشرفته ترین فناوری روز دنیا با ارائه راحل های جامع و بهینه می توانند پروسه های صنعتی و فرآیندی را در بخشهای مختلف صنعت نظیر نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاه، سیمان، فولاد، آب و فاضلاب را کنترل نمایند. برخی از توانمندیهای این واحد به شرح ذیل می باشد: طراحی و پیاده سازی و برنامه نویسی سیستم های کنترل (DCS,ESD,FCS,F&G). توسعه، بهینه سازی و جایگزینی سیستم های کنترل نیوماتیک وآنالوگ واحد های فرآیندی در حال کار به DCS یا DCS مبتنی بر Field bus. طراحی و پیاده سازی سیستم های جمع آوری اطلاعات بصورت Remote I\O. طراحی و پیاده سازی سیستم های مانیتورینگ HMI سیستم های کنترل Building Management System (BMS) طراحی و پیاده سازی انواع شبکه های صنعتی متداول از قبیل: Profibus, Industrial Ethernet, Modbus, Foundation Fieldbus, Device NET, DNP3 طراحی و پیاده سازی سیستم های کنترل و مانیتورینگ approval) #سیستم_کنترل  #مانیتورینگ  #DCS  #ESD  #FGS  #ICSS  #BMS  #PDCS  #SCADA  #PCS  #صنعتی  #نفت_گاز_پتروشیمی  #شرکت_مهندسی_سپند_انرژی_ماد  #سمکو  #نصب_و_راه_اندازی_سیستم_کنترل 
#ابزاردقيق

فعالیت های واحد ابزار دقیق خدمات ذیل را در بر میگیرد: -خدمات مهندسی پایه (Basic Engineering)
-بررسی جهت بهینه سازی سیستم های ابزار دقیق واحد های فرآیندی و ارائه پیشنهادات در زمینه بهینه سازی سیستم های قدیمی.
-خدمات مهندسی تفصیلی (Detail Engineering)
مهندسی تفصیلی سیستم های ابزار دقیق جهت واحد های جدید و یا انجام تغییرات در واحد های در حال کار به شرح ذیل:
-تهیه نقشه های P&ID
-تهیه لیست تجهیزات ابزار دقیق بر اساس مدارک تهیه شده در فاز طراحی
-ارائه فلسفه سیستم کنترل
-تهیه نقشه های سیم بندی و جزئیات نصب -نظارت بر نصب، انجام تنظیمات و کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق ( در محل سایت مشتری).
-خدمات مهندسی خرید (Procurement Engineering)
-ارائه خدمات مهندسی خرید ادوات و تجهیزات ابزار دقیق جهت پروژه های جدید واحد های فرآیندی در حال کار به شرح زیر: -تهیه مشخصات فنی متناسب با شرایط ویژه Job/Material Specifications for Instrumentation
-تهیه و تکمیل برگ های اطلاعاتی جهت کلیه دستگاه ها تجهیزات وابزا دقیق
-انجام Sizing/Calculation مورد نیاز دستگاه ها با استفاده از نرم افزارهای معتبر مهندسی.
-تهیه Material Requisition جهت تجهیزات ابزار دقیق
-بررسی وتائید فنی مدارک سازندگان(Vendor Drawing Checking/ approval)

#ابزاردقیق #صنعتی #نفت_گاز_پتروشیمی #تجهیزات_ضدانفجار #ترانسمیتر #P&ID #فرایند #پروسس #MR #شرکت_مهندسی_سپند_انرژی_ماد #سمکو #نصب_و_راه_اندازی_ابزاردقیق
#ابزاردقيق  فعالیت های واحد ابزار دقیق خدمات ذیل را در بر میگیرد: -خدمات مهندسی پایه (Basic Engineering) -بررسی جهت بهینه سازی سیستم های ابزار دقیق واحد های فرآیندی و ارائه پیشنهادات در زمینه بهینه سازی سیستم های قدیمی. -خدمات مهندسی تفصیلی (Detail Engineering) مهندسی تفصیلی سیستم های ابزار دقیق جهت واحد های جدید و یا انجام تغییرات در واحد های در حال کار به شرح ذیل: -تهیه نقشه های P&ID -تهیه لیست تجهیزات ابزار دقیق بر اساس مدارک تهیه شده در فاز طراحی -ارائه فلسفه سیستم کنترل -تهیه نقشه های سیم بندی و جزئیات نصب -نظارت بر نصب، انجام تنظیمات و کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق ( در محل سایت مشتری). -خدمات مهندسی خرید (Procurement Engineering) -ارائه خدمات مهندسی خرید ادوات و تجهیزات ابزار دقیق جهت پروژه های جدید واحد های فرآیندی در حال کار به شرح زیر: -تهیه مشخصات فنی متناسب با شرایط ویژه Job/Material Specifications for Instrumentation -تهیه و تکمیل برگ های اطلاعاتی جهت کلیه دستگاه ها تجهیزات وابزا دقیق -انجام Sizing/Calculation مورد نیاز دستگاه ها با استفاده از نرم افزارهای معتبر مهندسی. -تهیه Material Requisition جهت تجهیزات ابزار دقیق -بررسی وتائید فنی مدارک سازندگان(Vendor Drawing Checking/ approval) #ابزاردقیق  #صنعتی  #نفت_گاز_پتروشیمی  #تجهیزات_ضدانفجار  #ترانسمیتر  #P &ID #فرایند  #پروسس  #MR  #شرکت_مهندسی_سپند_انرژی_ماد  #سمکو  #نصب_و_راه_اندازی_ابزاردقیق 
فکر کنم اسم این ساز AlphaSphere باشه

#کاخن#cajon#پرکاشن#سمکو#samko#samko-wood#سمکو-وود#